Jak zacházíme s Vašimi osobními údaji

Ochrana osobních údajů 

Vážíme si vaší důvěry a soukromí a jsme rádi, že jste si vybrali náš obchod pro koupi nabízených výrobků. Bez předání části osobních údajů jako je email, telefon nebo adresa, ale nejsme schopni Vaši objednávku vyřídit.

Tento závazek bereme velmi vážně a garantujeme Vám, že s Vašimi osobními údaji nijak neobchodujeme a předáváme je pouze v rámci plnění smlouvy, a to k zajištění vyřízení objednávky a komunikaci mezi námi v rámci obchodního případu.

Nevyužíváme Vaše kontakty pro spam. Maximálně Vás v rámci zlepšování námi nabízených služeb oslovíme, jak jste byli s nákupem u nás spokojeni. Nic víc!


Osobní údaje nutné pro uskutečnění objednávky

Jste-li fyzická osoba (nejste podnikatel), předáte nám následující údaje:

Jméno, příjmení a úplná kontaktní adresa  - bez toho to prostě nepůjde – musíme vědět, komu a kam máme zboží dodat
Telefon – ten využíváme ke komunikaci s Vámi v případě, že s Vámi potřebujeme něco projednat, a potom dopravci, aby Vás mohl při doručení kontaktovat
E-mail – na email Vám potvrdíme přijetí objednávky a také Vás budeme průběžně informovat, v jaké fázi vyřizování se Vaše objednávka nachází
Bankovní spojení – toto od Vás budeme potřebovat v případě, že Vám budeme vracet peníze za zboží

Jste-li podnikající fyzická nebo právnická osoba, pak od Vás budeme potřebovat:

Pro vystavení faktury

 • Název firmy
 • Úplnou poštovní adresu
 • DIČ

A dále potom

 • Jméno a příjmení – kontaktní osoba na firmě, která bude moci zásilku zkontrolovat a převzít
 • Telefon - ten využíváme ke komunikaci s Vámi v případě, že s Vámi potřebujeme něco projednat, a potom dopravci, aby Vás mohl při doručení kontaktovat
 • E-mail - na email Vám potvrdíme přijetí objednávky a také Vás budeme průběžně informovat, v jaké fázi vyřizování se Vaše objednávka nachází
 • Bankovní spojení – toto od Vás budeme potřebovat v případě, že Vám budeme vracet peníze za zboží

 

Osobní údaje zpracováváme v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)


Kdo jsme?

Správcem vašich osobních údajů je firma MIA style s.r.o. se sídlem Nákladní 3179/1, 70200 Moravská Ostrava, IČ: 06792316, DIČ CZ06792316. Spisová značka C 73260 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Kontaktní údaje správce:
Pro doručování použijte adresu: MIA style s.r.o. se sídlem Nákladní 3179/1, 70200 Moravská Ostrava, e-mail: info@tapety-mia.cz, telefon +420 777 899 162

Zákonný důvod pro zpracování osobních údajů:
Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy – tedy zajištění a dodání vámi objednaného zboží, konzultací a poradenství. Námi požadované osobní údaje jsou nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a Správcem.
Vaše osobní údaje využijeme také pro hodnocení vaší spokojenosti s našimi službami, na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce.

Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování dle čl. 22 nařízení.

 

Doba uložení / zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Rozsah zpracování osobních údajů:
Zpracováváme pouze údaje bezpodmínečně nutné pro plnění smlouvy - jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.
V případě potřeby vás požádáme o číslo účtu, na které vám vrátíme vaše finance.

Další příjemci osobních údajů: 
Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovány třetími stranami. Jedná se o firmy, které zprostředkovávají služby nezbytné vyřizování objednávek. Vše na základě smlouvy mezi námi a vámi.


Jedná se o tyto společnosti:

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (doprava zboží) IČ 26087961

ComGate Payments a.s. (finanční služby) IČ 27924505

FIO banka a.s. (finanční služby) IČ61858374

Artgeist Sp. z o.o. (přímá distribuce objemných výrobků) KRS 0000350602  

Heuréka Shopping s.r.o. (služba Ověřeno zákazníky) - IČ 02387727


„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány do třetí země (do země mimo EU), nebo jiné mezinárodní organizaci.
V rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely používáme tzv. soubory cookies.
Používáním našeho e-shopu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

Práva subjektu údajů – tedy vaše práva:
Ze zákona máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz – popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a na jejich přenositelnost.

 

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo od Správce požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategorii, rozsahu a veškerých dostupných informacích o jejich zdroji a plánované době zpracování.

Právo na opravu nebo výmaz
Správce má povinnost bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, vy máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, a to v případě, že je dán jeden z těchto údajů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat po Správci omezení zpracování v těchto případech:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo vznést námitku
Toto právo se vztahuje na vaše osobní údaje, které se zpracovávají za účelem přímého marketingu. V tomto případě máte právo zrušit možnost používání vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytli Správci a předat tyto data jinému Správci, a to v případě že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů došlo porušení, či je porušováno právo, máte mimo jiné možnost podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout.
Poskytnutí těchto údajů je ale nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít a z naší strany ji splnit.

Soubory Cookies

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky, které navštívíte, ukládají do Vašeho počítače. Webové stránky používají soubory cookie, aby uživatelům umožnily efektivně se orientovat a provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou vyžadovány pro správné fungování webových stránek, je možné nastavovat bez Vašeho svolení. Všechny ostatní soubory cookie je nutné před nastavením v prohlížeči schválit.

Svůj souhlas s používáním souborů cookies můžete na naší stránce ve spodní části patičky dle svých svých preferencí kdykoli změnit.